Preston NE V Cardiff @12noon
Chelsea V Brighton & H.A. @2pm
Galway V Mayo @2pm
Donegal V Tyrone @4pm
Tottenham V West Ham @4.30pm